Om demons

Vedtægter

vedtægter

 § 1: Navn og hjemsted.


1. Foreningens navn er Amager American Football Club.
2. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.
3. Foreningen har postadresse på formandens hjemadresse.
4. Foreningen er tilsluttet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF), samt de organisationer DAFF er tilsluttet.
5. Foreningen er underlagt DAFFs samt de organisationers, som DAFF er tilsluttet, vedtægter, love, bestemmelser m.v..

§ 2: Formål.


1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til sporten amerikansk fodbold, herunder både tacklefootball og flagfootball, og at gøre det muligt for dens medlemmer at dyrke disse sportsgrene. Endvidere at give medlemmerne mulighed for socialt samvær i og omkring klubben.

§ 3: Medlemskab.


1. Medlemskab kan opnås af alle.
2. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse hvis 3/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.
3. Et medlem der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme eller arbejde kan suspenderes af bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen bortvise et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen.

§ 4: Ordinær generalforsamling.


1. Foreningens øverste myndighed er generelforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
2. Dagsordenen udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der kan fremvise gyldig kontingentkvittering for aktuel periode, dog har medlemmer i kontingentrestance ikke stemmeret. Endvidere har bestyrelsesmedlemmer stemmeret, også selv om de ikke er aktive medlemmer af foreningen. Endelig har trænere stemmeret, også selv om de ikke betaler kontingent.
4. Generelforsamlingen er gyldig uanset hvor mange der er fremmødte.

§ 5: Kontingent
.

1. Generelforsamlingen fastsætter kontingent størrelse. Dette gælder kun prisen. Bestyrelsen fastsætter betalingsform og rater.
2. Hvis der forekommer restance, sendes der en rykker efter 14 dage. Er der ikke betalt efter 14 dage sendes der derefter endnu en rykker. Er der på dette tidspunkt endnu ikke betalt eller aftalt en afviklingsordning med bestyrelsen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Løbende justering af rykkerprocedure kan foretages af bestyrelsen.
3. Ved udmeldelse bliver indbetalt kontingent ikke tilbagebetalt til medlemmet.

§ 6: Dagsorden.


1. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning, forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, indkomne forslag, fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelse og revisorer, eventuelt.

§ 7: Dirigent.


1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.
2. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.
3. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling.


1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af formål.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med §4, stk. 1 og 2.
3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af medlemmerne er kun gyldig, såfremt 4/5 dele af de medlemmer som har underskrevet indkaldelsen er til stede, enten personligt eller ved fuldmagt.

§ 9: Bestyrelsen.


1. Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af formand, næstformand, 3 yderligere medlemmer samt to suppleanter.
2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter dog hvert år. Bestyrelsens formand er på valg i lige år. Bestyrelsens næstformand er på valg i ulige år.
3. Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen en kasserer.
4. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge, de er blevet valgt. Såfremt dette ikke er muligt supplerer bestyrelsen sig selv. Såfremt bestyrelsen supplerer sig selv, er de nye medlemmer altid til valg på næstkommende generalforsamling. Alle medlemmer kan genvælges.
5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når tre eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget.
6. Bestyrelsesmøde afholdes som minimum en gang i kvartalet. Hvis formanden finder det fornødent, eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det, kan det holdes oftere. Dagsorden skal angives.
7. Der føres referat på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. På anmodning kan alle medlemmer få tilsendt et referat redigeret for personfølsomme oplysninger.
8. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
9. Et medlem af bestyrelsen må på intet tidspunkt bruge mere end 500 kr. uden først at rådføre sig med den øvrige bestyrelse. Dog har bestyrelsen mulighed for, at give forudgående godkendelse i en projektbeskrivelse.
10. Foreningen tegnes af formand og siddende kasserer i fællesskab.

§ 10: Projekter og udvalg.

1. Nye projekter og udvalg formes af bestyrelsen i samarbejde med den/de projektansvarlige. Ved uenigheder er bestyrelsens stemme afgørende.
2. Alle projekter skal iagttage og overholde de aftalte projektbeskrivelser.

§ 11: Annektering af andre foreninger.


1. Hvis klubben annekterer en anden forening, vil denne forening blive tilbudt to ekstra midlertidige bestyrelsesmedlemspladser.
2. De midlertidige bestyrelsesmedlemspladser bortfalder ved næste generelforsamling.

§ 12: Regnskab
.

1. Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.
2. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamling, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
3. Bestyrelsen skal tilsikre at den til enhver tid gældende regnskabsinstruks følges.

§ 13: Revisorer.


1. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til regnskabet.

§ 14: Vedtægtsændringer.


1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af de tilstedeværende eller ved fuldmagt stemmeberettigede er for forslaget.

§ 15: Opløsning af klubben.


1. Opløsning af Amager American Football Club kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget. Mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes en 3. generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes uden hensyn til antal repræsenterede medlemmer. Generalforsamlingerne følger vedtægterne, som beskrevet i § 4.
2.
2. Eventuel formue skal ved en opløsning af Amager American Football Club anvendes til andet ungdomsarbejde i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune har dispositionsretten herover.
3. Klubbens udstyr skal ved en opløsning af Amager American Football Club anvendes til fremme for amerikansk fodbold i Danmark. Den sidste generelforsamling har dispositionsretten herover. Træffes der ikke yderligere valg herom, har DAFF dispositionsretten.

er du klar til at spænde hjelmen?

Har du fået svar på alle dine spørgsmål og er du klar til at prøve amerikansk fodbold?
Tryk på knappen herunder og start din gratis prøvemåned!

Scroll to Top